Şartlar ve Koşullar – Time Travel

Merhaba 👋

  Merhaba 👋

   ŞARTLAR VE KOŞULLAR

   SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

   İşbu sağlık turizmi aracı kuruluşu sözleşmesi, aşağıda yer alan hükümler çerçevesinde, Time Travel Aesthetic (SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU olarak anılacaktır) ile aşağıda bilgileri yazılı kişi (HASTA olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup tarafların sözleşmeyi imzalaması ile beraber Hasta Sözleşme’de belirtilen tüm hükümleri kabul ettiğini, Sözleşme’de belirtilen bu kuralları anladığını ve bunlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TIME TRAVEL AESTHETİC’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   Time Travel Aesthetic, uluslararası hasta ile Türkiye'deki sağlık kuruluşları arasında aracılık faaliyeti yürüten özel yetkilendirilmiş turizm acentasıdır.

   İşbu sözleşmenin konusu, hasta’nın talebi uyarınca Türkiye’de verilecek sağlık turizmi kapsamda gerekli her türlü hekim, hastane, konaklama, seyahat, ulaşım gibi hizmetlerin ayarlanmasını, fiyat ve ödeme esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

   Time Travel Aesthetic, hastaya istediği işlemler hakkında ön bilgi verir ve prosedür onaylanırsa ulaşım ve konaklama gibi destek sağlar. Hasta, verilecek olan hizmetin aracılık hizmeti olduğunu bilmekte, hastane, hekim, transfer, konaklama gibi işbu sözleşme kapsamında verilen aracılık hizmetlerini bildiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

   Hasta yararlanacak olduğu ve Time Travel Aesthetic’ in aracılık hizmeti dışında sağlık hizmetleri nedeniyle herhangi bir yasal yükümlülüğü olmadığını, sağlık hizmeti nedeniyle meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi tüm zararlardan Time Travel Aesthetic’ i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Memnun kalınmayan sağlık hizmeti olursa bundan dolayı Hasta Time Travel Aesthetic’e zarar verici bir harekette bulunamaz.

   HASTANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   Hasta, Time Travel Aesthetic’in talep edilen prosedürler hakkında ön bilgi vereceğini ve prosedürün onaylanması halinde ulaşım ve konaklama gibi destekler sağlayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   Hasta tüm sağlık bilgilerini whatsapp üzerinden gönderilen medikal formu doldurarak sağlık geçmişini Time Travel Aesthetic’e doğru ve açık şekilde ulaştırmakla yükümlüdür. Hasta’nın mevcut medikal durumunu eksik bildirmesi ya da gereği bildirmemesi durumunda tüm hukuki sorumluluk hastanındır.

   Aynı zamanda hastanın uçuşu kaçırması, hastadan kaynaklanacak şekilde süreçlerin aksaması gibi her türlü zarardan Hasta sorumlu olacaktır. Hasta, bu durumlarda Time Travel Aesthetic’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul ve beyan eder.

   Hasta, Time Travel Aesthetic’in belirttiği şekilde ücreti ödemekle yükümlüdür. Hasta kendisinden kaynaklanan tüm gecikmelerden şahsen sorumludur. Bu durum Time Travel Aesthetic’ e ek maliyet ve yükümlülük oluşturması durumunda maliyet ve masraflar hasta tarafından sağlık turizmi aracı kuruluşa ödenir.

   Time Travel Aesthetic tarafından hastanın bir sigorta şirketi ile sigorta poliçesi yaptırması tavsiye edilir. Hastanın yeterli sigortayı yaptırmamasından kaynaklanan tüm yükümlülükler ve sonuçlar yalnızca Hasta tarafından karşılanacaktır. Hasta, Time Travel Aesthetic vasıtası ile aldığı hizmetlerin garantisi olmadığını bilir, bu hizmetler ile alakalı problem yaşaması halinde ilk önce bunu yazılı olarak Time Travel Aesthetic‘e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   ÖDEME ŞEKLİ

   Time Travel Aesthetic, hasta tarafından talep edilen tedavi paketininin ücretini belirler. Hasta yapılan teklifi kabul ettiğinde Time Travel Aesthetic tarafından Hasta’ya verilecek olan aracılık hizmeti karşılığında Hasta öncelikle depozito ödemesini yapmalıdır. Bu ön ödeme ile Hasta için gerekli ayarlamaların günü garantili şekilde Hasta adına sağlık, konaklama ve transfer hizmetlerini sunacak olan şirket ve/veya kişilerden rezerve edilir.

   Ödeme yöntemleri Time Travel Aesthetic tarafından ayrı bir ücret formunda sunulur. Hasta bu "ödeme" bölümündeki sorumluluklarını yerine getirmezse Sözleşmeyi ihlal etmiş olur ve Time Travel Aesthetic herhangi bir hizmet sağlamakla yükümlü değildir.

   Bu sözleşme kapsamında sayılmayan hasta tarafından ek olarak talep edilen durumlar, özel durumları veya hasta tarafından sağlık aracılık hizmeti sunulduktan sonra yapılacak iş ve hizmetler ayrıca ek ücrete tabi olacaktır.

   Aracılık hizmetine konu tüm ayarlamalara ilişkin kalan bakiye ödeme en geç operasyon gününe kadar Time Travel Aesthetic’e ödenmelidir. Hasta tarafından rezervasyon yapıldıktan sonra hizmet sağlayıcı firmaların sunduğu sözleşme veya dokümanları imzalamaktan imtina etmesi, imza ile kararlaştırılan edimleri yerine getirmemesi gibi durumlarda ödenen ücretin iadesi gerçekleşmeyecektir. Bu madde yazılan hükümler uyarınca Hasta ücreti geri talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   Hasta, Time Travel Aesthetic'e yazılı olarak bildirimde bulunarak rezervasyonunu 1 ay öncesinde iptal edebilir ancak iptal durumunda depozito, rezervasyon ücreti olarak Time Travel Aesthetic’de kalacaktır.

   GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

   Gizli bilgi, kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımını bulan kişiye ait bilgiler ile kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

   Hastaların kişisel verileri, SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU tarafından işlenecek olup işbu şirket veri sorumlusu sıfatıyla ve işbirliği içerisinde bulunduğu hekimler aracılığıyla, kişisel veriler kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecektir.

   MÜCBİR SEBEP

   Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

   DEVİR YASAĞI

   İşbu Sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer Tarafın önceden alınmış yazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.

   MADDELERİN AYRILABİLİRLİĞİ

   İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde, geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

   DELİL SÖZLEŞMESİ

   Hasta, işbu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda Time Travel Aesthetic’in kayıt ve defterlerinin delil olacağını, bu kayıt ve defterlere itiraz etmeyeceğini ve bunlar dışında delil sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   UYUŞMAZLIK HALİ

   Bu Sözleşmenin yorum ve icrasından doğabilecek bütün anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, anlaşmazlıklara bakmaya Antalya Mahkemeleri ve Antalya İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

   SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

   Yukarıdaki maddeler Taraflar arasındaki Sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup, bu Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü anlaşmanın, taahhüdün, mutabakatın yerine geçer.

   Uzmanlık ve Kalite

   Türkiye, sağlık alanında dünya çapında tanınmış uzman doktorları ve son teknolojiyle donatılmış sağlık merkezleri ile sağlık turizminin en tercih edilen ülkelerinden biridir. Time Travel olarak, hastalarımıza en yüksek kalite standartlarında hizmet sunmak için alanında uzman doktorlar ve deneyimli personel ile çalışıyoruz.


   Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin maliyetleri uygun ve kalitesi oldukça üst düzeydir. Time Travel, eşsiz sağlık turizmi deneyimlerini uygun fiyatlarla sunarak değer yaratıyor


   Tam Donanımlı Hastaneler

   Ameliyatlar Antalya’da en son teknolojiyle donatılmış, kaliteli ve şahsi bakım ünitelerine sahip tam donanımlı hastanelerde gerçekleştirilmektedir.

   Konaklama ve Transfer

   Seyahatiniz boyunca hastane, otel ve havaalanı arasındaki VIP transferlerinizi biz sağlayacağız. Eğer dilerseniz anlaşmalı olduğumuz otellerde rezervasyon oluşturmamızı isteyebilir, kaliteli otellerde indirimli konaklayabilirsiniz.

   Kişisel Tedavi Planı

   Her kişi özel ve farklıdır. Hasta ve kişi odaklı olarak yalnızca size özel tedavi planları oluşturuyoruz.

   Şeffaflık

   Sunduğumuz ödeme planında elde edeceğiniz her şey açıkça belirtilecektir. Paket içeriğindeki her şey dahildir. Gizli bir maliyet mi? Neden olsun ki!

   Sizi detaylı olarak bilgilendirmekten mutluluk duyarız.

   Tüm süreci eşsiz bir deneyime dönüştürüyoruz.

   Uzman ekibimiz prosedürlerimizle ilgili tüm sorularınızı yanıtlıyor. İşlemler hakkında bilgi almak ve aklınıza takılan sorular için telefon numaranızı ve isminizi bırakın, hemen sizinle iletişime geçelim.


   Ücretsiz danışmanlık talebini hemen oluştur, sana özel hazırlanacak planı inceleme fırsatını yakala.

   Merhaba! 👋


    Time Travel, güzellik, kalite ve konfor odaklı eksiksiz bir sağlık turizmi seyahati sunuyor.

    İLETİŞİM

    +90 552 887 0 700

    Atatürk Mah. 2629 Sk. Çetin Apt. Sitesi No: 2 İç Kapı No: 1 Kepez / Antalya