Yasal – Time Travel

Merhaba 👋

  Merhaba 👋

   ŞARTLAR VE KOŞULLAR

   SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

   İşbu sağlık turizmi aracı kuruluşu sözleşmesi, aşağıda yer alan hükümler çerçevesinde, Time Travel Aesthetic (SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU olarak anılacaktır) ile aşağıda bilgileri yazılı kişi (HASTA olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup tarafların sözleşmeyi imzalaması ile beraber Hasta Sözleşme’de belirtilen tüm hükümleri kabul ettiğini, Sözleşme’de belirtilen bu kuralları anladığını ve bunlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TIME TRAVEL AESTHETİC’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   Time Travel Aesthetic, uluslararası hasta ile Türkiye'deki sağlık kuruluşları arasında aracılık faaliyeti yürüten özel yetkilendirilmiş turizm acentasıdır.

   İşbu sözleşmenin konusu, hasta’nın talebi uyarınca Türkiye’de verilecek sağlık turizmi kapsamda gerekli her türlü hekim, hastane, konaklama, seyahat, ulaşım gibi hizmetlerin ayarlanmasını, fiyat ve ödeme esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

   Time Travel Aesthetic, hastaya istediği işlemler hakkında ön bilgi verir ve prosedür onaylanırsa ulaşım ve konaklama gibi destek sağlar. Hasta, verilecek olan hizmetin aracılık hizmeti olduğunu bilmekte, hastane, hekim, transfer, konaklama gibi işbu sözleşme kapsamında verilen aracılık hizmetlerini bildiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

   Hasta yararlanacak olduğu ve Time Travel Aesthetic’ in aracılık hizmeti dışında sağlık hizmetleri nedeniyle herhangi bir yasal yükümlülüğü olmadığını, sağlık hizmeti nedeniyle meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi tüm zararlardan Time Travel Aesthetic’ i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Memnun kalınmayan sağlık hizmeti olursa bundan dolayı Hasta Time Travel Aesthetic’e zarar verici bir harekette bulunamaz.

   HASTANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   Hasta, Time Travel Aesthetic’in talep edilen prosedürler hakkında ön bilgi vereceğini ve prosedürün onaylanması halinde ulaşım ve konaklama gibi destekler sağlayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   Hasta tüm sağlık bilgilerini whatsapp üzerinden gönderilen medikal formu doldurarak sağlık geçmişini Time Travel Aesthetic’e doğru ve açık şekilde ulaştırmakla yükümlüdür. Hasta’nın mevcut medikal durumunu eksik bildirmesi ya da gereği bildirmemesi durumunda tüm hukuki sorumluluk hastanındır.

   Aynı zamanda hastanın uçuşu kaçırması, hastadan kaynaklanacak şekilde süreçlerin aksaması gibi her türlü zarardan Hasta sorumlu olacaktır. Hasta, bu durumlarda Time Travel Aesthetic’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul ve beyan eder.

   Hasta, Time Travel Aesthetic’in belirttiği şekilde ücreti ödemekle yükümlüdür. Hasta kendisinden kaynaklanan tüm gecikmelerden şahsen sorumludur. Bu durum Time Travel Aesthetic’ e ek maliyet ve yükümlülük oluşturması durumunda maliyet ve masraflar hasta tarafından sağlık turizmi aracı kuruluşa ödenir.

   Time Travel Aesthetic tarafından hastanın bir sigorta şirketi ile sigorta poliçesi yaptırması tavsiye edilir. Hastanın yeterli sigortayı yaptırmamasından kaynaklanan tüm yükümlülükler ve sonuçlar yalnızca Hasta tarafından karşılanacaktır. Hasta, Time Travel Aesthetic vasıtası ile aldığı hizmetlerin garantisi olmadığını bilir, bu hizmetler ile alakalı problem yaşaması halinde ilk önce bunu yazılı olarak Time Travel Aesthetic‘e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   ÖDEME ŞEKLİ

   Time Travel Aesthetic, hasta tarafından talep edilen tedavi paketininin ücretini belirler. Hasta yapılan teklifi kabul ettiğinde Time Travel Aesthetic tarafından Hasta’ya verilecek olan aracılık hizmeti karşılığında Hasta öncelikle depozito ödemesini yapmalıdır. Bu ön ödeme ile Hasta için gerekli ayarlamaların günü garantili şekilde Hasta adına sağlık, konaklama ve transfer hizmetlerini sunacak olan şirket ve/veya kişilerden rezerve edilir.

   Ödeme yöntemleri Time Travel Aesthetic tarafından ayrı bir ücret formunda sunulur. Hasta bu "ödeme" bölümündeki sorumluluklarını yerine getirmezse Sözleşmeyi ihlal etmiş olur ve Time Travel Aesthetic herhangi bir hizmet sağlamakla yükümlü değildir.

   Bu sözleşme kapsamında sayılmayan hasta tarafından ek olarak talep edilen durumlar, özel durumları veya hasta tarafından sağlık aracılık hizmeti sunulduktan sonra yapılacak iş ve hizmetler ayrıca ek ücrete tabi olacaktır.

   Aracılık hizmetine konu tüm ayarlamalara ilişkin kalan bakiye ödeme en geç operasyon gününe kadar Time Travel Aesthetic’e ödenmelidir. Hasta tarafından rezervasyon yapıldıktan sonra hizmet sağlayıcı firmaların sunduğu sözleşme veya dokümanları imzalamaktan imtina etmesi, imza ile kararlaştırılan edimleri yerine getirmemesi gibi durumlarda ödenen ücretin iadesi gerçekleşmeyecektir. Bu madde yazılan hükümler uyarınca Hasta ücreti geri talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   Hasta, Time Travel Aesthetic'e yazılı olarak bildirimde bulunarak rezervasyonunu 1 ay öncesinde iptal edebilir ancak iptal durumunda depozito, rezervasyon ücreti olarak Time Travel Aesthetic’de kalacaktır.

   GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

   Gizli bilgi, kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımını bulan kişiye ait bilgiler ile kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

   Hastaların kişisel verileri, SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU tarafından işlenecek olup işbu şirket veri sorumlusu sıfatıyla ve işbirliği içerisinde bulunduğu hekimler aracılığıyla, kişisel veriler kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecektir.

   MÜCBİR SEBEP

   Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

   DEVİR YASAĞI

   İşbu Sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer Tarafın önceden alınmış yazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.

   MADDELERİN AYRILABİLİRLİĞİ

   İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde, geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

   DELİL SÖZLEŞMESİ

   Hasta, işbu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda Time Travel Aesthetic’in kayıt ve defterlerinin delil olacağını, bu kayıt ve defterlere itiraz etmeyeceğini ve bunlar dışında delil sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   UYUŞMAZLIK HALİ

   Bu Sözleşmenin yorum ve icrasından doğabilecek bütün anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, anlaşmazlıklara bakmaya Antalya Mahkemeleri ve Antalya İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

   SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

   Yukarıdaki maddeler Taraflar arasındaki Sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup, bu Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü anlaşmanın, taahhüdün, mutabakatın yerine geçer.

   TIME TRAVEL AESTHETIC AYDINLATMA METNİ

   GİRİŞ

   İşbu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) hükümleri gereğince veri sorumlusu sıfatı ile ‘’SBM ÖZEL SAĞLIK LİMİTED ŞİRKETİ (TIME TRAVEL AESTHETIC)’’ tarafından hazırlanmıştır.

   Hastaların kişisel verileri, SBM ÖZEL SAĞLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlenecek olup işbu şirket veri sorumlusu sıfatıyla ve işbirliği içerisinde bulunduğu hekimler aracılığıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK ile GDPR’da sayılan şekillerde işlenebilecek olup anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

   VERİ SORUMLUSU

   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu; SBM ÖZEL SAĞLIK LİMİTED ŞİRKETİ’ dir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan SBM ÖZEL SAĞLIK LİMİTED ŞİRKETİ’ (kısaca Time Travel Aestehetic) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

   • Adres:

   • Telefon Numarası :

   • E-Posta Adresi :

   • Adres :

   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

   Tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için elde edilen kişisel sağlık verileribaşta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

   1. Kimlik bilgileriniz (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve/veya pasaport numarası, imza, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, boy kilo gibi sizi tanımlayabilecek kimlik verileriniz)
   2. İletişim bilgileriniz (adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve diğer iletişim verileriniz)
   3. Randevu/kayıt bilgileri, talep şikâyet bilgisi, onay beyanı gibi müşteri işlem bilgileri,
   4. Ücret, ödeme ve faturalamaya ilişkin bilgiler
   5. Tıbbi öykü bilgileri, mevcut semptomlar, devam eden tedavi olup olmadığı bilgisi, kullanılan ilaçlar, uygulama/bakım/tedavi hizmetleri ile bunların bir sonucu olarak elde edilen sağlık bilgileriniz
   6. İşlem öncesi ve işlem sırasında elde edilen fotoğraf, video gibi görsel kayıtlarınız
   7. Fiziki ziyaret sırasında elde edilen kapalı devre güvenlik kamera kayıtları (CCTV)
   8. Web sitesi, sosyal medya ve mobil cihazlardaki iletişim platformları üzerinden sağlığınıza ilişkin bilgiler dahil olmak üzere bizlere ilettiğiniz kişisel verileriniz.
   9. Yasal bir süreç ve/veya uyuşmazlık bulunması halinde ilgili süreç kapsamında elde edilen hukuki işlem bilgileriniz.

   VERİ SORUMLUSUNUN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACI

   Kişisel ve özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK m.4 ve GDPR m.5 ile ön görülen temel ilkelere uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak Time Travel Aesthetic tarafından işlenecektir.

   Buna göre kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir;

   • Talep ve başvurularının alınması,

   • Kayıt ve randevu süreçlerinin yürütülmesi ve takibi,

   • Randevu hakkında hastayı haberdar edebilme,

   • İşlem yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

   • Tıbbi tedavileri başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek,

   • Tedavi süresinde gerekli görüldüğü takdirde bir başka hekimden konsültasyon alabilmek,

   • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

   • Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yürütebilmek,

   • Hastaların konaklama ve tercüman hizmetlerini planlayabilmek,

   • Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek,

   • Uygulanan tıbbi operasyonlar hakkında 3. Kişileri bilgilendirebilmek,

   • Hastanın almış olduğu hizmet karşılığında ödeme takibi ile faturalandırma süreçlerinin yürütebilmek ve

   • Hasta memnuniyetini gerçekleştirebilmek amaçları ile işlenecektir.

   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARILMASI

   Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle, Time Travel Aesthetic tarafından yukarıda söz edilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen 3. kişi ve kurumlara aktarılabilecektir. Bu kapsamda, işlenen kişisel ve özel Verileriniz;

   • Konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere,

   • Sigortalı Çalışanlarına,

   • Tedarikçilerine,

   • Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçileri

   • Hukuk Danışmanı

   • Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları

   • “Klinik Yönetim Yazılım Sistemi” Hizmet Sağlayıcısı

   • Tercümanlar

   • Yurtdışı Tanıtım Danışmanı

   • Destek Yönetim Sistemi (DYS) Yetkilisi

   • Veri Koruma Görevlisi

   • IT Danışmanı

   • Turizm Acentalarına aktarılacaktır.

   Bunların dışında kişisel verileriniz mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında ve bildirimin zorunlu olduğu hallerde Bakanlık, Müdürlükler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yasal mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

   GDPR madde 6-1/c, uyarınca hukuki yükümlülüklere istinaden, aşağıdaki durumlarda açık rızanız alınmaksızın Kişisel Verileriniz işlenecektir;

   • Hasta dosyası oluşturulması.

   • İlgili mevzuatı gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi.

   • Ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edilmesi.

   • Vergi ödemelerinin ifa edilmesi.

   • Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.

   • Sağlık Turizmi Mevzuatı gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.

   • Veri güvenliğinizin sağlanması.

   • Yargı Makamları nezdinde hukuki yükümlülüklerin ifa edilmesi.

   • İdari Kurum ve Kuruluşlar nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi.

   Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Time Travel Aesthetic sorumlu değildir.

   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

   KVKK 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

   • İşlenip işlenmediğini öğrenme,

   • İşlenmişse bilgi talep etme,

   • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

   • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

   • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

   • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

   • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

   Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili TIME TRAVEL AESTHETIC’e yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla ulaştırmanız gerekmektedir.

   GDPR’DAN DOĞAN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

   Erişim Hakkı (GDPR madde 15):Veri sahibi, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini Kiniğe başvurarak teyit etme, kişisel verilerin işlenmesi halinde GDPR m.15’de yer alan detayları öğrenme hakkına sahiptir.

   Düzeltme Hakkı (GDPR madde 16):Veri Sahibi,Klinik uhdesinde bulunan ve tarafına ait değişen kişisel verilerini her zaman için başvurarak düzelttirme hakkına sahiptir.

   Silme Hakkı (GDPR madde 17):Veri Sahibi, Klinik uhdesinde tutulmakta olan kişisel verilerinin silinmesini talep etme hakkına sahiptir. GDPR madde 17’de belirtilen hususlar meydana geldiği takdirde Klinik tarafından, kişisel verileriniz, gecikmeye mahal verilmeksizin silinecektir.

   İşlemenin Kısıtlanması Hakkı (GDPR madde 18):Veri Sahipleri, Kişisel Verilerinin güncelliği konusunda itiraz etmeleri halinde, Klinik tarafından Kişisel Verilerin doğruluğu teyit edilene kadar, Veri Sahibi olarak verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptirler. Veri Sahibi, Kişisel Veri işlenme faaliyetinin yasa dışı olması nedeniyle Kişisel Verilerinin silinmesini talep ettiği durumlarda, talebi gerçekleşene kadar verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Veri Sahibi, Kliniğin işleme amacı doğrultusunda artık kişisel verilerine ihtiyaç kalmadığı durumlarda, verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

   Veri Taşınması Hakkı (GDPR madde 20):Veri Sahibi, teknik olarak mümkün olduğu taktirde, Klinik uhdesinde tutulmakta olan Kişisel Verilerini her zaman için başvurarak, başka bir kontrolöre aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir. Ancak işbu hak, veri işlemenin rızaya dayandığı zamanlarda veya sözleşmenin gerektirdiği hallerde kullanabilecektir.

   KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ

   Kişisel verileriniz Time Travel Aesthetic’in tarafınıza uyguladığı ya da uygulayacağı tıbbi işlem öncesinde, sonrasında veya uygulama sırasında tedavinizi gözlemlemek amacıyla kayıt altına alınan fotoğraf ve video kayıtları ile telefon, çağrı merkezi, e-posta, web sitesi iletişim formu ve diğer iletişim kanallarıyla kliniğimize yazılı, sözlü, elektronik olarak ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla bizzat siz ve yakınlarınızdan, uzman doktor, ilgili kurum ve kuruluşlarca beyan edilen ve çalışanlarımızca öğrenilen bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, güvenlik kameraları gibi sistemler üzerinden otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

   YAŞ SINIRI

   Sağlık ve tedavi maksadı ile kurulmuş Time Travel Aesthetic çatısı altında herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak bilişim suçları kapsamındaki işlemlerin dikkate alınması bağlamında hukuken ergin olmayan kullanıcıların velileri ile birlikte kullanım sağlaması uygun görülmektedir.

   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI, ANONİM HALE GETİRİLMESİ VEYA İMHASI

   Kişisel Veriler KVK Kanunu’nun 7. Maddesine uygun olarak, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya yasal zaman aşımı dolduğunda anonim hale getirilecek, silinecek veya imha edilecektir.

   VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

   Klinik, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

   RIZA ve ONAY

   İşbu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, sağlık turizmi acente kuruluşunun gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, kişisel Verilerinizin Aydınlatma Metni kapsamında Time Travel Aesthetic tarafından işlenmesine özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

   Uzmanlık ve Kalite

   Türkiye, sağlık alanında dünya çapında tanınmış uzman doktorları ve son teknolojiyle donatılmış sağlık merkezleri ile sağlık turizminin en tercih edilen ülkelerinden biridir. Time Travel olarak, hastalarımıza en yüksek kalite standartlarında hizmet sunmak için alanında uzman doktorlar ve deneyimli personel ile çalışıyoruz.


   Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin maliyetleri uygun ve kalitesi oldukça üst düzeydir. Time Travel, eşsiz sağlık turizmi deneyimlerini uygun fiyatlarla sunarak değer yaratıyor


   Tam Donanımlı Hastaneler

   Ameliyatlar Antalya’da en son teknolojiyle donatılmış, kaliteli ve şahsi bakım ünitelerine sahip tam donanımlı hastanelerde gerçekleştirilmektedir.

   Konaklama ve Transfer

   Seyahatiniz boyunca hastane, otel ve havaalanı arasındaki VIP transferlerinizi biz sağlayacağız. Eğer dilerseniz anlaşmalı olduğumuz otellerde rezervasyon oluşturmamızı isteyebilir, kaliteli otellerde indirimli konaklayabilirsiniz.

   Kişisel Tedavi Planı

   Her kişi özel ve farklıdır. Hasta ve kişi odaklı olarak yalnızca size özel tedavi planları oluşturuyoruz.

   Şeffaflık

   Sunduğumuz ödeme planında elde edeceğiniz her şey açıkça belirtilecektir. Paket içeriğindeki her şey dahildir. Gizli bir maliyet mi? Neden olsun ki!

   Sizi detaylı olarak bilgilendirmekten mutluluk duyarız.

   Tüm süreci eşsiz bir deneyime dönüştürüyoruz.

   Uzman ekibimiz prosedürlerimizle ilgili tüm sorularınızı yanıtlıyor. İşlemler hakkında bilgi almak ve aklınıza takılan sorular için telefon numaranızı ve isminizi bırakın, hemen sizinle iletişime geçelim.


   Ücretsiz danışmanlık talebini hemen oluştur, sana özel hazırlanacak planı inceleme fırsatını yakala.

   Merhaba! 👋


    Time Travel, güzellik, kalite ve konfor odaklı eksiksiz bir sağlık turizmi seyahati sunuyor.

    İLETİŞİM

    +90 552 887 0 700

    Atatürk Mah. 2629 Sk. Çetin Apt. Sitesi No: 2 İç Kapı No: 1 Kepez / Antalya